De Medezeggenschapsraad

Nieuw op de website: MR agenda

Hier kunt u het   jaarverslag van 2015-2016  lezen.

De volgende MR-vergadering is in het volgende schooljaar.

We vergaderen in de teamkamer van de Paulusschool.

Uiterlijk één week voor de vergadering komt hier de agenda van de vergadering te staan. 

Klik hier voor de agenda van 2 juli 2018

Klik hier voor de  notulen van 31 mei 2018

Data van geplande vergaderingen (er zijn wijzigingen t.o.v. de jaarkalender) zijn:

2 Oktober 2017

29 November 2017

23 Januari 2018

20 Maart 2018

24 Mei 2018 --> verzet naar 31 mei 2018

2 Juli 2018


De medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Dat is verplicht vanuit de wet op de medezeggenschap (WMS). De MR overlegt met de directie en evt. de schooladviescommissie (SAC) over belangrijke schoolzaken. Dit zijn bijvoorbeeld het vaststellen van het formatieplan, de ouderbijdrage, de onderwijskundige doelstelling van de school, de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten zoals de tussenschoolse opvang.

De MR bestaat uit 2 geledingen. Een vertegenwoordiging namens de ouders (oudergeleding) en een vertegenwoordiging namens het personeel (personeelsgeleding). Het aantal ouders en personeelsleden is gelijk. Bij ons op school zijn er 3 personen vertegenwoordigd vanuit de oudergeleding en 3 personen vanuit de teamgeleding.

De MR heeft op sommige punten instemmingsrecht en op andere punten adviesrecht. Instemmingsrecht wil zeggen dat de directie een voorgenomen besluit niet eerder mag uitvoeren dan dat de MR ermee heeft ingestemd. Bij het adviesrecht geldt dat de directie een negatief advies van de MR beargumenteerd naast zich neer mag leggen. Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. Als zaken voor beiden van wezenlijk belang zijn, hebben beide geledingen instemmingsrecht. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld beide instemmen met het schoolplan, de schoolgids en de manier waarop ouders betrokken worden bij de hulp op school. Over een aantal andere zaken heeft de MR adviesrecht, bijvoorbeeld bij het aanstellen van een nieuwe directeur.

Naast advies- en instemmingsrecht heeft de MR ook recht op informatie en op overleg. Naast rechten heeft de MR ook plichten. De MR heeft o.a. tot taak onderling overleg te bevorderen. Daarnaast waakt de MR voor discriminatie en moet ze haar werkzaamheden kenbaar maken aan haar achterban middels een jaarverslag.

De zittingsduur van een MR lid is maximaal 6 jaar. Deze is opgedeeld in 2 termijnen van elk 3 jaar. Na 3 jaar kan men herkozen worden.

De MR van onze school bestaat uit:

Johan den Boer Oudergeleding
Krista Hadders Oudergeleding, voorzitter
Kim Schot Oudergeleding, secretaris
Marjo Brouwer Personeelsgeleding
Sandra Koopal Personeelsgeleding
Colinda Lourens Personeelsgeleding

Onze MR is, eventueel anoniem, te bereiken via bovenstaand formulier.

U kunt onze MR ook via de mail bereiken, het adres is: mr.swspaulusschool@aves.nl

Paulusschool Rutten

Klik op de foto hierboven dan stellen we ons voor.