De Medezeggenschapsraad

Vraag het de MR

Heeft u een opmerking, een vraag of wilt u iets kwijt bij de MR? U kunt dat hier eventueel anoniem melden. Wanneer u uw naam en/of e-mailadres wel invult, dan krijgt u uiteraard een reactie.


We vergaderen in de teamkamer van de Paulusschool.

Uiterlijk één week voor de vergadering komt op deze pagina de agenda van de vergadering te staan. 

- Klik hier voor de agenda van 1 oktober (nog niet beschikbaar)

- Klik hier voor de notulen van ... 2019

 

Datums van geplande vergaderingen zijn:

24 september 2019 --> verzet naar 1 oktober 2019

14 november 2019 (middag)

7 januari 2020

11 februari 2020

14 april 2020

9 juni 2020


Hier kunt u het jaarverslag van 2017-2018 lezen.

Hier kunt u het jaarverslag van 2016-2017 lezen. 

 


De medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Dat is verplicht vanuit de wet op de medezeggenschap (WMS). De MR overlegt met de directie en evt. de schooladviescommissie (SAC) over belangrijke schoolzaken. Dit zijn bijvoorbeeld het vaststellen van het formatieplan, de ouderbijdrage, de onderwijskundige doelstelling van de school, de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten zoals de tussenschoolse opvang.

De MR bestaat uit 2 geledingen. Een vertegenwoordiging namens de ouders (oudergeleding) en een vertegenwoordiging namens het personeel (personeelsgeleding). Het aantal ouders en personeelsleden is gelijk. Bij ons op school zijn er 3 personen vertegenwoordigd vanuit de oudergeleding en 3 personen vanuit de teamgeleding.

De MR heeft op sommige punten instemmingsrecht en op andere punten adviesrecht. Instemmingsrecht wil zeggen dat de directie een voorgenomen besluit niet eerder mag uitvoeren dan dat de MR ermee heeft ingestemd. Bij het adviesrecht geldt dat de directie een negatief advies van de MR beargumenteerd naast zich neer mag leggen. Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. Als zaken voor beiden van wezenlijk belang zijn, hebben beide geledingen instemmingsrecht. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld beide instemmen met het schoolplan, de schoolgids en de manier waarop ouders betrokken worden bij de hulp op school. Over een aantal andere zaken heeft de MR adviesrecht, bijvoorbeeld bij het aanstellen van een nieuwe directeur.

Naast advies- en instemmingsrecht heeft de MR ook recht op informatie en op overleg. Naast rechten heeft de MR ook plichten. De MR heeft o.a. tot taak onderling overleg te bevorderen. Daarnaast waakt de MR voor discriminatie en moet ze haar werkzaamheden kenbaar maken aan haar achterban middels een jaarverslag.

De zittingsduur van een MR lid is maximaal 6 jaar. Deze is opgedeeld in 2 termijnen van elk 3 jaar. Na 3 jaar kan men herkozen worden.

De MR van onze school bestaat uit:

Johan den Boer Oudergeleding
Krista Hadders Oudergeleding, voorzitter
Kim Schot Oudergeleding, secretaris
Marjo Brouwer Personeelsgeleding
Sandra Koopal Personeelsgeleding
Lusan Wever Personeelsgeleding

U kunt onze MR via de mail bereiken, het adres is: mr.swspaulusschool@aves.nl

Paulusschool Rutten

Klik op de foto hierboven dan stellen we ons voor.